Patna Best Schools Patna Best Schools Patna Best Schools Patna Best Schools Patna Best Schools Patna Best Schools Patna Best Schools Patna Best Schools Patna Best Schools Patna Best Schools
XIIth TOPPERS
2023-2024

NIKETA KUMARI
(98.4% HUMANNITIES)

ANUSHA SHARMA
(96.8% HUMANNITIES)

ANKUSH KUMAR
(93.6% HUMANNITIES)

RITIK KUMAR
(94.2% PCM)

AMAY RAJ SRIVASTAV
(91.8% PCM)

SHIVANG KUMAR
(91.2% PCM)

PRITY KUMARI
(95.8% PCB)

FALITAVYA ANAND SINGH
(95.2% PCB)

SHRISTI SHASTRI
(92.2% PCB)

ABHINAV BASU
(95.6% COMMERCE)

SHREYA SAKSHI
(95% COMMERCE)

PALAK SINGH
(92% COMMERCE)
2022-2023
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017 - 2018
2016 - 2017
2015 - 2016
2014 - 2015