Patna Best Schools Patna Best Schools Patna Best Schools Patna Best Schools Patna Best Schools Patna Best Schools Patna Best Schools Patna Best Schools Patna Best Schools Patna Best Schools Patna Best Schools Patna Best Schools Patna Best Schools Patna Best Schools Patna Best Schools
XIIth TOPPERS
2021-2022

GULAFSHAN ARA
(96% PCM)

VIKRAM KUMAR
(96 PCM)

YAGYESH ANSHUL
(94.6% PCM)

DIPESH KUMAR
(94% PCM)

VARSHA RUPAK
(94.6% PCB)

RAVI KUMAR
(93.2% PCB)

MAYURI GAUTAM
(92.8% PCB)

GAUHAR FATIMA
(93.6% COMMERCE)

AMISHA VERMA
(93% COMMERCE)

JYOTSHNA KUMARI
(92.2% COMMERCE)
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017 - 2018
2016 - 2017
2015 - 2016
2014 - 2015