Patna Best Schools Patna Best Schools Patna Best Schools Patna Best Schools Patna Best Schools Patna Best Schools Patna Best Schools Patna Best Schools Patna Best Schools
XIIth TOPPERS
2021-2022

GULAFSHAN ARA
(96% PCM)

VIKRAM KUMAR
(96 PCM)

YAGYESH ANSHUL
(94.6% PCM)

DIPESH KUMAR
(94% PCM)

VARSHA RUPAK
(94.6% PCB)

RAVI KUMAR
(93.2% PCB)

MAYURI GAUTAM
(92.8% PCB)

GAUHAR FATIMA
(93.6% COMMERCE)

AMISHA VERMA
(93% COMMERCE)

JYOTSHNA KUMARI
(92.2% COMMERCE)
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017 - 2018
2016 - 2017
2015 - 2016
2014 - 2015