Patna Best School Patna Best Schools Patna Best School Patna Best Schools Patna Best Schools Patna Schools Patna School Best CBSE School In Patna Best CBSE Schools In Patna Best School Patna Best School In Patna Best Schools Patna Best Schools In Patna Best Schools Of Patna CBSE School In Patna CBSE Schools In Patna School Patna School In Patna Schools Patna St. Karen’S Secondary School Patna St. Karen’S Secondary School In Patna
XIIth TOPPERS
2019-2020

RISHABH PANDEY
(96% PCM)

SHREYA SATVIKA
(95.8 PCM)

AVINASH KUMAR
(95.8% PCM)

RATNA SAKSHI
(96.8% PCB)

RITUL RAJ SINGH
(96.6% PCB)

ANUSHKA PRIYA
(96.2% PCB)

ANJALI SINHA
(94% COMMERCE)

TANISHA GUPTA
(92.8% COMMERCE)

MOHIT PRAKASH LAL
(92.6% COMMERCE)

PUJA SINGH
(92.6% COMMERCE)

SYED SHANUL HAQUE
(92.6% COMMERCE)
2018-2019
2017 - 2018
2016 - 2017
2015 - 2016
2014 - 2015