Patna Best Schools Patna Best Schools Patna Best Schools Patna Best Schools Patna Best Schools Patna Best Schools Patna Best Schools Patna Best Schools Patna Best Schools Patna Best Schools
XIIth TOPPERS
2022-2023

PAKHI PRIYA
(99.2% HUMANNITIES)

RITIKA KUMARI
(97.4% HUMANNITIES)

PALLAVI SINGH
(96.6% HUMANNITIES)

RITWEEK RAJ
(96.4% PCM)

SHREYA SINHA
(95.6% PCM)

RIYA SINGH
(94.4% PCM)

ARADHYA RAI
(96.6% PCB)

AAMNA SHARIF
(93.6% PCB)

SHIVAM RAJ
(90.2% PCB)

SAAD BIN WAQAR
(94.6% COMMERCE)

GAUTAM AMAN
(93.2% COMMERCE)

PRASHANT
(92.8% COMMERCE)
2021-2022
2020-2021
2019-2020
2018-2019
2017 - 2018
2016 - 2017
2015 - 2016
2014 - 2015