Patna Best School Patna Best Schools Patna Best School Patna Best Schools Patna Best Schools Patna Schools Patna School Best CBSE School In Patna Best CBSE Schools In Patna Best School Patna Best School In Patna Best Schools Patna Best Schools In Patna Best Schools Of Patna CBSE School In Patna CBSE Schools In Patna School Patna School In Patna Schools Patna St. Karen’S Secondary School Patna St. Karen’S Secondary School In Patna
Xth TOPPERS
2020 - 2021

SHREYA SINHA
(98.6%)

PLAKSHA SHRIVASTAVA
(98.2%)

RITWEEK RAJ
(98%)
2019 - 2020
2018 - 2019
2017 - 2018
2016 - 2017
2015 - 2016
2014 - 2015